Disclaimer

Mieke Krol advocaten is de handelsnaam van Mieke Krol advocaten is een Besloten Vennootschap naar Nederlands recht. (Kvk 67773605). Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 BW gesloten met de vennootschap. Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Daarin is onder meer opgenomen dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheid verzekering wordt uitgekeerd. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.miekekrol.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Website

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaard Mieke krol advocaten geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

In Nederland wordt de praktijk uitgeoefend door Mieke krol advocaten gevestigd te Rotterdam (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67773605). Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Mieke Krol advocaten.De beroepsaansprakelijkheid is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de(beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn na te lezen op www.miekekrol.nl, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en opvraagbaar bij Mieke Krol Advocaten.

E-mail

De informatie verzonden in e-mailberichten van Mieke Krol advocaten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n)
en kan persoonlijke en vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug
te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. De afzender is niet aansprakelijk voor foute weergave van de inhoud van dit bericht en/ of vertraging onstaan tijdens de verzending van dit bericht.

Mieke Krol Advocaten Kleiweg 151, 3051 GN Rotterdam.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, KvK-nummer 67773605.